Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

spoločnosti TDH Trading, s.r.o., Prešov, so sídlom Jilemnického 3, 080 01 Prešov, SR, IČO: 31725091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 2945/P (ďalej len „VOP“).

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto VOP sa týkajú zmluvných vzťahov, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby. Zmeny alebo odchýlky týchto VOP vzťahujúcich sa na konkrétnu zmluvu, musia byť dohodnuté písomne.

Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

 

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

 

Objednávka obsahuje informácie o kupujúcom a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa kupujúcemu vygeneruje faktúra na úhradu kúpnej ceny, ak nie je dohodnutý iný spôsob platby. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu faktúru emailom (ak nie je dohodnuté inak).

 

Produktom sa rozumie všetok tovar ponúkaný predávajúcim. Všetky informácie a údaje obsiahnuté vo všeobecnej dokumentácii o produkte, či už v elektronickej alebo inej forme, sú záväzné len v rozsahu, v akom sú prostredníctvom odkazu výslovne zahrnuté do zmluvy.

 

Všetky výkresy a technické dokumenty týkajúce sa výrobku alebo jeho výroby, ktoré jedna strana predložila druhej strane pred alebo po uzavretí zmluvy, zostávajú majetkom predkladajúcej strany. Výkresy, technické dokumenty alebo iné technické informácie, ktoré jedna strana dostala, sa nesmú bez súhlasu druhej strany použiť na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté. Bez súhlasu predkladajúcej strany sa nesmú inak použiť ani kopírovať, reprodukovať, prenášať alebo oznamovať tretej strane.

 

 

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej faktúry (ak nie je dohodnutý iný spôsob platby) je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho (ak nie je dohodnutý iný spôsob platby) , pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že objednávka bola spracovaná.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej požiadavky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným súhlasom (elektronicky) s cenovou ponukou kupujúcim alebo vystavením objednávky.

V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred (ak nie je dohodnutý iný spôsob platby) , v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

V prípade objednávky telefonicky, emailom, alebo poštou, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20 EUR.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

 

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 

Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky telefonicky, emailom, alebo poštou, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Ak nie je dohodnuté inak, platba sa uskutoční do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

Ak je kupujúci v omeškaní s platbou voči predávajúcemu , bez ohľadu na právny dôvod, predávajúci nie je povinný dodať ďalšie produkty kupujúcemu a je oprávnený odstúpiť od akejkoľvek a všetkých zmlúv s kupujúcim. Takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie a porušenie povinností na strane predávajúceho.

 

IV. Dodanie produktov

 

Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite vrátane týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.
 Dodacia lehota na objednaný produkt je uvedená pri každej ponúkanej položke produktu a pokiaľ nie je dohodnuté inak, potom sa:

- Tovar , ktorý je skladom a je objednaný v pracovný deň do 14.00 hod., spravidla expeduje v deň prijatia objednávky, inak ďalší pracovný deň
- Tovar označený "24hod." spravidla expeduje v nasledujúci prac. deň v prípade objednania v pracovný deň do 14.15 hod., inak ďalší pracovný deň
- Tovar označený "48hod." spravidla expeduje v nasledujúci prac. deň v prípade objednania v pracovný deň do 10.00 hod., inak ďalší pracovný deň
- Tovar označený "72hod." spravidla expeduje na 3. prac. deň v prípade objednania v pracovný deň do 10.00 hod., inak ďalší pracovný deň.

V prípade platby predom sa za čas objednania na tento účel považuje čas a dátum pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

 

Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť  poznámku o poškodení produktu v prepravnom, resp. v dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

 

 

V. Prevzatie produktu

 

Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke. Ak kupujúci predpokladá, že nebude môcť prevziať dodávku výrobku v čase dodania, je povinný o tom bezodkladne písomne informovať predávajúceho s uvedením dôvodu a podľa možnosti aj času, kedy bude môcť dodávku prevziať. Ak kupujúci neprevezme dodávku v čase dodania, je napriek tomu povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá sa stane splatnou pri dodaní, ako keby k dodaniu došlo.

Predávajúci zabezpečí uskladnenie výrobku na riziko a náklady kupujúceho. Predávajúci je tiež povinný, ak to kupujúci požaduje, poistiť produkt na náklady kupujúceho. Pokiaľ neprevzatie dodávky kupujúcim nie je spôsobené okolnosťami vyššej moci, predávajúci môže písomným oznámením požiadať kupujúceho o prevzatie dodávky v poslednej primeranej lehote v trvaní maximálne 30 dní. Ak z akéhokoľvek dôvodu, za ktorý predávajúci nezodpovedá, kupujúci v takejto lehote dodávku neprevezme, predávajúci môže písomným oznámením zmluvu úplne alebo čiastočne vypovedať. Predávajúci má potom nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu omeškania kupujúceho. Náhrada nesmie presiahnuť tú časť kúpnej ceny, ktorá sa vzťahuje na tú časť výrobku, v súvislosti s ktorou sa zmluva vypovedá.

Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. Ak kupujúci neprevezme produkt, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie. Produkt zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia. Kupujúci je povinný na žiadosť predávajúceho poskytnúť súčinnosť pri prijímaní akýchkoľvek opatrení potrebných na ochranu vlastníckeho práva predávajúceho. Výhrada vlastníctva nemá vplyv na prechod rizika definovaného odseku IV.

 

 

 

VI. Prepravné náklady

 

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v procese objednávania tovaru v obchode  alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

 

 

 

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci-osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

 

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

 

 

Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

adresa: Jilemnického 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika

telefónne číslo: +421 51 77 313 55

faxové číslo: +421 51 75 828 32

email: tdh@tdh.sk

 

 

 

 

VIII.  Zodpovednosť za vady a omeškanie, záruka a reklamácie

 

Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi a špecifikáciami dodanými kupujúcim. Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov a špecifikácií. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov a špecifikácií, tieto nijako neupravuje a nemení. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a špecifikácií a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov a špecifikácií.

Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a špecifikácií a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.

Ak predávajúci predpokladá, že nebude môcť dodať výrobok v čase určenom na dodanie, bezodkladne o tom písomne informuje kupujúceho s uvedením dôvodu a podľa možnosti aj času, kedy možno dodanie očakávať.

Ak je oneskorenie dodávky spôsobené niektorou z okolností vyššej moci, ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán, ako napríklad požiar, vojna, rozsiahla vojenská mobilizácia, povstanie, embargo, obmedzenia v používaní energie a vady alebo oneskorenie dodávok subdodávateľov  spôsobené niektorou z týchto okolností, lehota na dodanie sa predĺži o obdobie, ktoré je primerané vzhľadom na všetky okolnosti daného prípadu. Toto ustanovenie sa uplatňuje bez ohľadu na to, či dôvod omeškania nastal pred alebo po dohodnutom termíne dodania.

Ak produkt nie je dodaný v čase dodania , kupujúci má právo na náhradu škody odo dňa, kedy malo dôjsť k dodaniu. Zmluvná pokuta je splatná vo výške 0,4 % z kúpnej ceny za každý ukončený týždeň omeškania.

Zmluvné pokuty nesmú presiahnuť 4,0 percenta kúpnej ceny. Ak sa oneskorí len časť produktu, zmluvná pokuta sa vypočíta z tej časti kúpnej ceny, ktorá pripadá na túto časť produktu. Zmluvné pokuty sa stávajú splatnými na základe písomnej žiadosti kupujúceho, nie však skôr, ako je dodávka dokončená alebo zmluva ukončená . Kupujúci stráca nárok na zmluvnú pokutu, ak do troch mesiacov od času, keď sa mala dodávka uskutočniť, nepredloží písomnú žiadosť o náhradu tejto škody. Ak je omeškanie s dodaním také, že kupujúci má nárok na maximálnu výšku zmluvnej pokuty, a ak výrobok stále nie je dodaný, môže kupujúci písomne požadovať dodanie v poslednej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden týždeň. Ak predávajúci nedodá tovar v tejto konečnej lehote a nie je to spôsobené žiadnou okolnosťou, za ktorú je zodpovedný kupujúci, potom môže kupujúci písomným oznámením predávajúcemu vypovedať zmluvu v súvislosti s touto nedodanou časťou produktu. Ak kupujúci vypovie zmluvu, má nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku omeškania predávajúceho. Celková náhrada vrátane zmluvných pokút, nesmie presiahnuť 12 % tej časti kúpnej ceny, ktorá sa vzťahuje na časť výrobku, v súvislosti s ktorou sa zmluva vypovedala.  

Vyššie uvedené zmluvné pokuty sú jedinými prostriedkami nápravy, ktoré má kupujúci k dispozícii v prípade omeškania zo strany predávajúceho. Všetky ostatné nároky voči predávajúcemu založené na takomto omeškaní sú vylúčené s výnimkou prípadov, keď sa predávajúci dopustil hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania. V týchto Všeobecných podmienkach sa hrubou nedbanlivosťou rozumie konanie alebo opomenutie, ktoré znamená buď zanedbanie vážnych následkov, ktoré by svedomitý predávajúci bežne predvídal ako pravdepodobné, alebo úmyselné ignorovanie následkov takéhoto konania alebo opomenutia.

Predávajúci  je povinný odstrániť akúkoľvek vadu a nezhody (ďalej len "vada(y)"), ktorá vznikla v dôsledku chybného návrhu, materiálu alebo spracovania. Zodpovednosť predávajúceho je obmedzená na vady, ktoré sa prejavia v lehote 18 mesiacov od dodania alebo 12 mesiacov od zabudovania produktu do výrobku kupujúceho.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu každú vadu, ktorá sa objaví. Takéto oznámenie nesmie byť za žiadnych okolností podané neskôr ako dva týždne po uplynutí lehoty 18 mesiacov od dodania alebo 12 mesiacov od zabudovania produktu do výrobku kupujúceho. Oznámenie musí obsahovať opis vady. Ak kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu vadu v tejto lehote, stráca právo na odstránenie vady. Ak je vada taká, že môže spôsobiť škodu, je objednávateľ povinný bezodkladne písomne informovať predávajúceho. Nebezpečenstvo škody vyplývajúce z neoznámenia znáša kupujúci. Po prijatí oznámenia predávajúci odstráni vadu bez zbytočného odkladu. Ak kupujúci podal oznámenie a nezistí sa žiadna vada, za ktorú predávajúci zodpovedá, má predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku oznámenia. Kupujúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť demontáž a opätovnú montáž iného zariadenia ako produktu, pokiaľ je to potrebné na odstránenie vady. Ak nie je dohodnuté inak, kupujúci znáša všetky dodatočné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s opravou, demontážou, inštaláciou a prepravou v dôsledku toho, že sa produkt nachádza na inom mieste, ako je miesto určenia uvedené v zmluve alebo - ak nie je uvedené miesto určenia – miesto dodania. Chybné produkty, ktoré boli vymenené, musia byť k dispozícii predávajúcemu a sú jeho vlastníctvom. V prípade, že vada nebola úspešne odstránená, má kupujúci právo na zníženie kúpnej ceny, pričom toto zníženie nesmie za žiadnych okolností presiahnuť 15 % kúpnej ceny. Predávajúci nezodpovedá za vady vyplývajúce z poskytnutých materiálov alebo konštrukcie stanovenej alebo určenej kupujúcim. Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa prejavia za podmienok prevádzky stanovených v zmluve a pri riadnom používaní výrobku. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené chybnou údržbou, nesprávnou montážou alebo chybnou opravou zo strany kupujúceho alebo úpravami vykonanými bez písomného súhlasu predávajúceho. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo poškodenie. Predávajúci nezodpovedá za následné straty, ktoré môže vada spôsobiť, vrátane straty výroby, ušlého zisku a iných nepriamych strát. Toto obmedzenie zodpovednosti predávajúceho neplatí, ak sa dopustil hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody na majetku spôsobené produktom po jeho dodaní a v čase, keď je vo vlastníctve kupujúceho.

Predávajúci tiež nezodpovedá za škody na výrobkoch vyrobených kupujúcim alebo na výrobkoch, ktorých súčasťou sú výrobky kupujúceho.

Ak predávajúcemu vznikne zodpovednosť voči akejkoľvek tretej strane za takúto škodu na majetku, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, kupujúci odškodní predávajúceho, bude ho brániť a zbaví ho zodpovednosti.

V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho.

 

 

IX.        Vyššia moc a predpokladané neplnenie.

 

Každá zo zmluvných strán je oprávnená pozastaviť plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy v rozsahu, v akom je toto plnenie sťažené alebo neprimerane zaťažené niektorou z nasledujúcich okolností: pracovné spory a akékoľvek iné okolnosti, ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán, ako napríklad požiar, vojna, rozsiahla vojenská mobilizácia, povstanie, rekvirácia, konfiškácia, embargo, obmedzenia v používaní energie a vady alebo oneskorenie dodávok subdodávateľov spôsobené niektorou z okolností uvedených v tomto článku. Okolnosť uvedená v tomto článku, či už nastala pred alebo po uzavretí zmluvy, zakladá právo na pozastavenie len vtedy, ak jej vplyv na plnenie zmluvy nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy. Strana, ktorá tvrdí, že je ovplyvnená vyššou mocou, je povinná bezodkladne písomne informovať druhú stranu o zásahu a o ukončení takejto okolnosti. Ak Vyššia moc bráni kupujúcemu v plnení jeho záväzkov, je povinný nahradiť predávajúcemu  náklady, ktoré mu vznikli pri zabezpečení a ochrane produktu. Bez ohľadu na to, čo by inak mohlo vyplývať z týchto Všeobecných podmienok, každá zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť zmluvu písomným oznámením druhej zmluvnej strane, ak je plnenie zmluvy pozastavené na základe vyššej moci na viac ako šesť mesiacov.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto všeobecných podmienok týkajúce sa pozastavenia je každá strana oprávnená pozastaviť plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ak je z okolností zrejmé, že druhá strana nebude schopná plniť svoje záväzky.

Strana, ktorá pozastaví plnenie zmluvy, o tom bezodkladne písomne informuje druhú stranu.

Ak nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak, žiadna zo zmluvných strán

nenesie voči druhej zmluvnej strane zodpovednosť za stratu výroby, ušlý zisk, stratu použitia, stratu zmlúv alebo za akékoľvek iné následné alebo nepriame straty.

 

 

 

X.       Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci má povinnosť informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene týkajúcej sa vlastníctva, obchodnej štruktúre, začatí reštrukturalizačného alebo konkurzného konania.

Ak by sa akákoľvek časť týchto VOP stala neplatnou, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia.

 

 

 

V Prešove 28.júla 2021

 

Ing. Slavomír Goliaš,

Konateľ spoločnosti